Algemene voorwaarden

> Algemene voorwaarden >

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Behoudens schriftelijke afwijking zijn alle overeenkomsten aan de volgende voorwaarden afgesloten, en dit zelfs indien deze afwijken van de voorwaarden van de met ons contracterende partij. Alle overeenkomsten worden geacht afgesloten en besproken te zijn op onze maatschappelijke zetel te Harelbeke.

2. Alle door ons verstrekte inlichtingen over vervoer, prijs (alle prijzen zijn aangeduid zonder BTW), kosten en dergelijke worden alleen bij wijze van inlichting meegedeeld en zijn zonder enige verbintenis. De modaliteiten zullen slechts definitief zijn na schriftelijke aanvaarding van de schriftelijke bestelling of offerte. Dan nog kunnen de prijzen op het ogenblik van de levering herzien worden wanneer de prijs van de lonen of de grondstoffen zodanig verhoogd is. Zelfs wanneer er een uitdrukkelijke overeenkomst bestaat, zijn wij in geval van overmacht van iedere verbintenis ontslagen. Zo de met ons contracterende partij bepaalde specificaties of modaliteiten bij haar bestelling bepaalt, moeten deze door ons niet meer op hun werkelijkheid gecontroleerd worden; ze mogen als dusdanig overgenomen worden op risico van de met ons contracterende partij.

3. De waren zijn verkocht, afgenomen of aanzien als aangenomen in onze magazijnen te Harelbeke, zodat zelfs franco, c.i.f. of f.o.b. verzonden of door ons vervoerd, de waren reizen op risico van de met ons contracterende partij. Speciale verpakkingen zijn niet in de prijs begrepen, maar worden afzonderlijk in rekening gebracht.

4. De termijnen van levering en/of plaatsing zijn steeds bij benadering opgegeven, zodat er zeker geen schadevergoeding aan ons zal kunnen gerekend worden wegens laattijdige levering. Het schromelijk overschrijden van de voorziene leveringsdata zal slechts, na aangetekende ingebrekestelling, tot enkele verbreking van de overeenkomst kunnen leiden zo de laattijdigheid niet ontstaan is door een laattijdige levering aan ons. Behoudens schriftelijke overeenkomst zijn we ontslagen van een voorafgaandelijk leveringsbericht.

5. Bij montage door onze firma zal de met ons contracterende partij ervoor zorgen dat er elektrische stroom op de werf aanwezig is. Alle bijkomende werken die buiten de eenvoudige montage vallen (zoals het kappen van de gaten) en die normaal dienen te gebeuren voor onze komst, zullen gefactureerd worden. Metsel- en voegwerken worden in geen geval door onze firma uitgevoerd. Indien bij de levering blijkt dat de poorten om de één of andere reden niet kunnen geplaatst worden, zal een verplaatsingsvergoeding aangerekend worden.

6. a) Alle klachten dienen behoorlijk gemotiveerd te zijn. Ze moeten binnen acht dagen na de levering, en dus niet na de facturatie, per aangetekende brief aan onze maatschappelijke zetel gebeuren. Zichtbare gebreken bij levering zijn gedekt.

b) Onze leveringen zijn gewaarborgd gedurende 1 jaar vanaf de datum waarop deze ter beschikking werden gesteld. Onze waarborg kan nooit verder gaan dan de eenvoudige vervanging, vertrek fabriek, van de door de producerende fabriek als gebrekkig erkende stukken, bij uitsluiting van alle andere tussenkomsten, en dit volgens contractuele afwijking van art. 1644 B.W., en dan de door onze leveranciers gegeven waarborgen. Het feit dat er een klacht werd ingediend, ontslaat de met ons contracterende partij er niet van om onze betalingsvoorwaarden en termijnen na te moeten komen. Het inroepen van de garantie moet op onze aanvraag kunnen bewezen worden door vertoon van onze leveringsbon.

c) Al onze houtbekledingen zijn voorzien van een eerste behandelingslaag en zijn als dusdanig niet weerbestendig. Zij vallen onder de gewone éénjarige waarborg, op voorwaarde dat zij onmiddellijk na de plaatsing en tot volledige verzadiging behandeld worden met een houtbeschermingsproduct type C2, volgens de normen van het WTCB. De multiplexbekledingen van het type Bruynzeel genieten bovendien de 10-jarige Bruynzeel-waarborg, waarvan de voorwaarden op eenvoudige aanvraag kunnen bekomen worden. Deze uitbreiding van onze gewone algemene waarborg beperkt zich uitsluitend tot een eenvoudige omwisseling van de panelen, met uitsluiting van alle plaatsings-, verzagings-, behandelings- en/of transportkosten. Poorten en deuren die herspoten worden volgens opgegeven RAL- kleur kunnen steeds kleine afwijkingen vertonen qua glansgraad en oppervlaktestructuur ten opzichte van stalen, staalkaarten of andere kleurenreferenties.

d) Al onze leveringen zijn vergezeld van een borderel waarbij men de modaliteiten aangeeft. De klant wordt verzocht de levering na te zien bij aankomst. In geval van klacht nopens de specificaties van het borderel dient de klant ons onmiddellijk te waarschuwen en de goederen te onzer beschikking te houden voor controle. Indien aan deze voorwaarde niet voldaan werd, zullen de modaliteiten van het borderel als definitief aanvaard door de klant worden aanzien.

7. Iedere vernietiging, verbreking lastens de met ons contracterende partij of opzegging van een bestelling of contract geeft ons het recht een schadevergoeding te eisen van minstens de totale waarde of de prijs van de prestaties, waarvan de overeenkomst ontbonden is, rekening houdend met de aard van het te leveren goed en de positie van onze vennootschap, overeenkomstig

art. 1184 B.W.

8. Onze facturen zijn contant betaalbaar aan onze maatschappelijke zetel, in de munt die gangbaar is in België. Onze agenten zijn niet bevoegd om de bedragen van de facturen te ontvangen. Geen enkele afhouding voor waarborg of om gelijk welke andere reden mag toegepast worden. De eventuele uitgifte van een wissel maakt noch een vernieuwing noch een afwijking van de plaats van invorderbaarheid uit; deze blijft in ieder geval onze maatschappelijke zetel.

9. Bij niet-betaling of niet-volledige betaling op de vervaldag, wordt het nog openstaande gedeelte van de factuur vermeerderd met een intrest van anderhalf (1,5) procent per maand of fractie van maand en dit zonder verwittiging. Daarenboven zullen al onze schuldvorderingen onmiddellijk eisbaar worden, zelfs indien tot betaling een wissel is getrokken, en geeft dit ons het recht de nog uit te voeren overeenkomsten op te schorten of te verbreken lastens de met ons contracterende partij zodat gebeurlijk zal kunnen toepassing gemaakt worden van art. 7 van onze voorwaarden.

10. In geval van niet-betaling op de vervaldag van een factuur, ten gevolge van nalatigheid of kwaadaardigheid, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling het openstaand bedrag van de factuur met 15% vermeerderd worden met een minimum van 24,78 EUR en een maximum van 1487,35 EUR bij wijze van conventioneel strafbeding, als forfaitaire schadevergoeding wegens buitengerechtelijke kosten, zonder dat deze bepaling een beletsel wordt voor de eventuele toepassing van art. 1244 B.W. ten gunste van de schuldenaar, en zonder dat het afdoet aan ons recht op rente.

11. Indien onze firma, bij derogatie aan deze voorwaarden en dus bij schriftelijk bedongen overeenkomst, de betaling geheel of gedeeltelijk als niet contant aanvaardt, de aanvaarding laat afhangen van een oplevering, dan nog gelden volgende bepalingen. De voorlopige oplevering voor ons werk dient zeker één maand na de levering te gebeuren, de definitieve zeker vier maanden na de facturatie. De in te houden waarborg kan maximaal 5% van de te betalen som zijn. Wij kunnen helemaal niet aansprakelijk gesteld worden voor schade door derden na de montage. Onze tussenkomst voor schade beperkt zich in ieder geval tot vervanging van het geleverde. Wij kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade aan gebouwen of aan personen.

12. Met deze opdracht geeft de koper de toelating publiciteitsborden van de Group Desmet BVBA op de werf aan te brengen.

13. Voor alle betwistingen, namelijk ook voor de betalingsvorderingen, hebben wij de keuze van de rechtbanken.